กลับหน้าหลัก >> คณะวิทยาการจัดการ


          คณะวิทยาการจัดการในฐานะองค์การแห่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการบริหารจัดการ ตระหนักถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐสังคมของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นภูมิเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ การณ์ดังกล่าวได้ผลักดันให้คณะมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์ การโรงแรมและท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ และ หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งหวังผลิตทรัพยากรทุนมนุษย์ให้สอดรับกับพัฒนาการทางเศรษฐสังคมที่เป็นพลวัตเพื่อความจำเริญของประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป
          อนึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บรรษัทภิบาลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ (สำรวจ Poll) เพื่อร่วมกันรังสรรค์ผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์ โดยในปัจจุบันคณะฯ มีจำนวนนิสิตสูงสุดเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงความไว้วางใจที่สังคมมีต่อคณะวิทยาการจัดการ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

คณะวิทยาการจัดการ
Website : http://ms.src.ku.ac.th
ภาควิชา
โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ1. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
2. ภาควิชาการจัดการธุรกิจ2. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)
3. ภาควิชาการเงินและการบัญชี  
4. ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ  
5. ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
/
/
  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
/
/
  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
/
/
  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
/
/
  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
/
/
  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
/
/
  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
/
/
  

หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 
/
  
 
on top
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้26
เมื่อวานนี้59
สัปดาห์นี้21759
สัปดาห์ที่แล้ว16245
เดือนนี้1148
เดือนที่แล้ว2606
จำนวนผู้ชมทั้งหมด1558726